Cinio dathlu Clwb Cymric yn 50 mlwydd oed

11 Mai 2019 yn Stadiwm Principality, Caerdydd

50.png

Digwyddiadau’r dydd

Cynhelir gwledd o bêl-droed a lluniaeth ysgafn ar gae 3G Stadiwm Athletau Leckwith

(CF11 8AZ) - maes parcio digonol.

Mae gemau ‘cyfeillgar’ rhwng y tîm cyntaf, yr ail dîm, a gobeithio, dau dim ‘legends’.

Bydd Crocs Cymric yn chwarae cyfres o gemau ac yn derbyn eu gwobrau diwedd tymor.

Croeso i bawb sydd yn gysylltiedig â’r clwb i ymuno rhwng 10:30 a 13:30.

Bydd teis newydd 50 mlwyddiant y clwb ar gael i'w prynu - £15.

Opsiwn i'w gwisgo i'r dathliad nos - awgrymir gwisgo'n smart/taclus.

 

Mynediad i’r Stadiwm

Bydd mynediad i’r stadiwm oddi ar Stryd Westgate o 18:00 ymlaen.

Chwiliwch yno am Giat 3 – ewch o dan y pyst rygbi mawr a cheisiwch sylw’r stiwardiaid.

10 lle parcio sydd wedi'u cadw ar ein cyfer yn y stadiwm - os oes wir angen parcio yno cysylltwch â'ch trefnydd o'r clwb am fanylion pellach.

 -

Yn y Stadiwm

Bydd cyfle i chi gael cip ar y stadiwm trwy gydsyniad y stiwardiaid.

Bydd ystafell gyferbyn â Lolfa’r Llywydd ar gael i neilltuo iddi cyn y cinio.

Bydd y Bar ar agor o 18:30 hyd at 00:30.

Caniateir hanner awr ychwanegol i glirio’r stadiwm a bydd y cyfan yn cau yn ffurfiol am 01:00.

-

Cinio’r Dathlu

Gweinir y bwyd am 19:30 yn Lolfa’r Llywydd.

Bydd trefn y byrddau (8 ar bob bwrdd) wedi ei baratoi ymlaen llaw a bydd y manylion perthnasol ar daflen wrth fynedfa’r stafell fwyta.

Croesewir y gwahoddedigion i’r Cinio Dathlu gan Hywel Price, Cadeirydd y Clwb.

Dan law Carl Roberts bydd cyflwyniadau yn cynrychioli gwahanol gyfnodau yn hanes y Clwb gan gyfranwyr wedi eu dethol ymlaen llaw.

Cynhelir Raffl er budd y Clwb ar y noson, a bydd cyfle hefyd i brynu/archebu nwyddau yn gysylltiedig â’r Clwb.

 -

Bwydlen (Noder: bydd y Cwrs Cyntaf a’r Pwdin yn addas ar gyfer llysieuwyr)

Cwrs Cyntaf: Cawl Cennin a Thatws

Prif Gwrs: Supreme Cyw Iar, saws chasseur a llysiau’r tymor

Prif Gwrs Llysieuol: Wylys (aubergine) tournedos, caponata a chrymbl caws gafr

Pwdin: Crymbl Afalau wedi ei ddadadeiladu

Bydd angen rhoi gwybod ymlaen llaw os y dymunwch ddewis y prif gwrs Llysieuol, ac hefyd fe ddylech roi gwybod am unrhyw ofynion dietegol penodol sydd arnoch

 -

Wedi’r Ciniawa a’r Cyflwyniadau

Bydd disco ar gyfer pawb yn Lolfa’r Llywydd i ddilyn.

-

Ar ran Clwb Cymric edrychwn ymlaen i’ch croesawu i’r Cinio dathlu gan obeithio y bydd yn gyfle i’r aelodaeth bresennol ddysgu mwy am enedigaeth y Clwb yn niwedd y 60au, ac yn gyfle i’r criw hŷn ail-fyw’r atgofion o’r cyfnod hwnnw a chael ymfalchio yn llwyddiant a datblygiad y Clwb byth ers hynny.

Diolch am eich cefnogaeth.